Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Tomasz Kondraszuk

Rachunek kosztów w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb podejmowania decyzji i kontroli

Cost account in agriculture with particular accordance to requirements of decision making process and controls

Abstract: The article presents cost account applicability in the agricultural companies regarding the general theory of economic and organisation of enterprises. The main focus was laid down to analyse the unit total cost account with variable costs and their applicability in three spheres: stock valuation and profit, requirements of planning and decision making processes and controlling. It was concluded that cost calculation at the level of agricultural enterprise should be an inherent element of integrated information system at the level of registry, planning, decision making and control.
Streszczenie w języku polskim: W artykule przedstawiono ocenę przydatności rachunku kosztów w przedsiębiorstwach rolniczych w nawiązaniu do dorobku ogólnej teorii ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw. W szczególności omówiono rachunek jednostkowych kosztów pełnych i zmiennych oraz jego przydatność w trzech sferach: wyceny zapasów i pomiaru zysku, potrzeb planowania i podejmowaniu decyzji oraz kontroli. Uznano, że rachunek kosztów na poziomie przedsiębiorstwa rolniczego powinien być elementem zintegrowanego systemu informacyjnego na etapie ewidencji, planowania i kontroli.

Słowa kluczowe: agriculture, cost account, accountancy, management

Słowa kluczowe w języku polskim: rolnictwo, rachunek kosztów, rachunkowość, zarządzanie

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom13/zeszyt3/art_15.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Kondraszuk, Tomasz. "Rachunek kosztów w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb podejmowania decyzji i kontroli." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 113-121.
APA Tomasz Kondraszuk (2009). Rachunek kosztów w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb podejmowania decyzji i kontroli. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 113-121
ISO 690 KONDRASZUK, Tomasz. Rachunek kosztów w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb podejmowania decyzji i kontroli. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 113-121.
Adres do korespondencji:
dr inż. Tomasz Kondraszuk, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
Email do korespondencji:
tomasz_kondraszuk@sggw.pl