Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Katarzyna Kokoszka

Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich

The social dimension of rural areas sustainable development

Abstract: Sustainable development of rural areas can be seen as the desirable direction of the social and the economic model of the rural resources management. Its social dimension, understood as the seeking of new behaviour and thinking standards about needs not only in the one nation perspective, is one of the most important conditions of the sustainable development assumptions fullfiling.
Streszczenie w języku polskim: Zrównoważony rozwój terenów wiejskich może być postrzegany jako pożądany kierunek społecznego i gospodarczego modelu zarządzania zasobami rolnictwa. Społeczny wymiar tego rozwoju, rozumiany jako poszukiwanie nowych wzorców postępowania i myślenia o potrzebach nie tylko w perspektywie jednego pokolenia, jest ważnym warunkiem spełnienia jego założeń.

Słowa kluczowe: sustainable development, development of rural areas

Słowa kluczowe w języku polskim: zrównoważony rozwój, rozwój terenów wiejskich

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom13/zeszyt3/art_14.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Kokoszka, Katarzyna. "Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 105-112.
APA Katarzyna Kokoszka (2009). Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 105-112
ISO 690 KOKOSZKA, Katarzyna. Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 105-112.
Adres do korespondencji:
dr Katarzyna Kokoszka, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland
Email do korespondencji:
kaeno@wp.pl