Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Sławomir Kocira

Intensywność organizacji produkcji a wielkość ekonomiczna i typ rolniczy gospodarstw

The intensity of organisation of production and the European Size Unit and the agricultural type of farms

Abstract: The analysis of intensity of organisation of production of 39 family farms in this study was performed. The intensity of organisation production, European Unit Size and the agricultural type of farm was qualified for these farms. The studied farms were classified to according to level of intensity of production’s organisation C1 – high smaller.
Streszczenie w języku polskim: W opracowaniu zanalizowano intensywność organizacji produkcji 39 gospodarstw rodzinnych. Określono dla tych gospodarstw intensywność organizacji produkcji, wielkość ekonomiczną oraz typ rolniczy gospodarstwa. Badane gospodarstwa zakwalifikowano do poziomu intensywności organizacji produkcji C1 – wysoki mniejszy.

Słowa kluczowe: intensity of production’s organization, family farms, European Unit Size, agricultural type of farms2

Słowa kluczowe w języku polskim: intensywność organizacji produkcji, wielkość ekonomiczna gospodarstw, gospodarstwa rodzinne, typ rolniczy gospodarstwa

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom13/zeszyt3/art_13.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Kocira, Sławomir. "Intensywność organizacji produkcji a wielkość ekonomiczna i typ rolniczy gospodarstw." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 99-104.
APA Sławomir Kocira (2009). Intensywność organizacji produkcji a wielkość ekonomiczna i typ rolniczy gospodarstw. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 99-104
ISO 690 KOCIRA, Sławomir. Intensywność organizacji produkcji a wielkość ekonomiczna i typ rolniczy gospodarstw. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 99-104.
Adres do korespondencji:
dr inż. Sławomir Kocira, Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin, Poland
Email do korespondencji:
slawomir.kocira@up.lublin.pl