Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Halina Kałuża

Świadomość ekologiczna rolników a zrównoważony rozwój rolnictwa

Ecological awareness of farmers and the sustainable development of agriculture

Abstract: The work pertains to the ecological awareness of farmers in light of studies carried out in the Sarnaki gmina (commune) in 2007. In general, the term ecological awareness encompasses all the ideas, values and opinions about the natural environment as a place where man lives and works. An assessment of the level of farmers’ knowledge about the sustainable development indicates that it is still insufficient. The studies show that farmers have reciprocally contradictory attitudes including, on the one hand, the attitudes indicating high ecological awareness, even if they are declarative in character, and, on the other hand, the opinions revealing lack of knowledge about the environment-man relationships. The knowledge of cross-compliance is too low for farmers to consciously and responsibly run their farms in accordance with principles of sustainable development.
Streszczenie w języku polskim: Praca dotyczy świadomości ekologicznej rolników w świetle badań przeprowadzonych w 2007 roku w gminie Sarnaki. Świadomość ekologiczna ogólnie oznacza całokształt idei, wartości i opinii o środowisku przyrodniczym jako miejscu życia i pracy człowieka. Ocena poziomu wiedzy rolników na temat zrównoważonego rozwoju pozwala stwierdzić, że ciągle jest ona niewystarczająca. Z badań wynika, iż wśród rolników obserwuje się postawy wzajemnie sprzeczne. Zauważa się dużą świadomość ekologiczną, nawet jeśli ma ona wymiar tylko deklarowany, ale i brak wiedzy na temat zależności środowiska z rolnictwem. Wiedza rolników na temat cross-compliance nie jest na tyle duża, by mogli świadomie i odpowiedzialnie gospodarować, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: environment production, sustainable development, environmental awareness, farms

Słowa kluczowe w języku polskim: ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, świadomość ekologiczna, gospodarstwa rolne

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom13/zeszyt3/art_9.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Kałuża, Halina. "Świadomość ekologiczna rolników a zrównoważony rozwój rolnictwa." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 63-71.
APA Halina Kałuża (2009). Świadomość ekologiczna rolników a zrównoważony rozwój rolnictwa. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 63-71
ISO 690 KAłUżA, Halina. Świadomość ekologiczna rolników a zrównoważony rozwój rolnictwa. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 63-71.
Adres do korespondencji:
dr hab. Halina Kałuża, prof. nadzw., Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Akademia Podlaska w Siedlcach, ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce, Poland
Email do korespondencji:
keior@ap.siedlce.pl