Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Renata Gawda

Model Du Ponta w wybranych przedsiębiorstwach branży cukrowniczej

Du Pont model in enterprises of the sugar sector

Abstract: The estimation of using Du Pont model in 10 enterprises of the sugar industry was made. Du Pont model is being used for choosing a strategy of managing based on the analysis of factors shaping the return on equity. In the analysed sugar plants the structure of capitals gives the greatest possibilities for improvement to the return on equity.
Streszczenie w języku polskim: Oceniono sytuację finansową 10 przedsiębiorstw branży cukrowniczej z wykorzystaniem modelu Du Ponta. Służy on do wyboru strategii zarządzania na podstawie analizy czynników kształtujących rentowność kapitałów własnych. Stwierdzono, że w analizowanych cukrowniach największe możliwości poprawy rentowności kapitałów własnych daje czynnik związany ze strukturą kapitałów.

Słowa kluczowe: Du Pont model, return indexes, sugar sector

Słowa kluczowe w języku polskim: model Du Ponta, wskaźniki rentowności, branża cukrownicza

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom13/zeszyt3/art_6.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Gawda, Renata. "Model Du Ponta w wybranych przedsiębiorstwach branży cukrowniczej." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 41-48.
APA Renata Gawda (2009). Model Du Ponta w wybranych przedsiębiorstwach branży cukrowniczej. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 41-48
ISO 690 GAWDA, Renata. Model Du Ponta w wybranych przedsiębiorstwach branży cukrowniczej. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 41-48.
Adres do korespondencji:
mgr inż. Renata Gawda, Katedra Ekonomiki i Organizacji Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin, Poland
Email do korespondencji:
renata.gawda@up.lublin.pl