Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Piotr Bórawski, Aleksander Lewczuk

Wykorzystanie modeli logitowych do oceny dodatkowych i alternatywnych źródeł dochodów gospodarstw rolnych

Logit model utilization in additional and alternative income estimation of farms

Abstract: Particular attention was paid to profitability of additional and alternative income sources, mainly ostrich and fallow deers. The analysis was presented using Logit model. The survey proved that the profitability of ostrich production was determined by basic herd, farmers’ age and own sawings. In fallow deers production the most important were basic herd and own savings.
Streszczenie w języku polskim: W pracy szczególną uwagę zwrócono na opinie rolników dotyczące opłacalności dodatkowych i alternatywnych źródeł dochodów, w tym głównie produkcji strusi i danieli. Wyniki analiz przedstawiono w postaci modelu logitowego. Badania wykazały, że o opłacalności dodatkowych źródeł dochodów, którymi była produkcja strusiarska, decydują takie czynniki, jak: wielkość stada podstawowego, wiek rolników oraz wysokość własnych oszczędności. W wypadku produkcji danieli największe znaczenie miały stado podstawowe oraz własne oszczędności.

Słowa kluczowe: additional and alternative income sources, ostrich, fallow deers, production

Słowa kluczowe w języku polskim: dodatkowe i alternatywne dochody, strusie, daniele, produkcja

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom13/zeszyt3/art_5.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Bórawski, Piotr, and Aleksander Lewczuk. "Wykorzystanie modeli logitowych do oceny dodatkowych i alternatywnych źródeł dochodów gospodarstw rolnych." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 33-39.
APA Piotr Bórawski, Aleksander Lewczuk (2009). Wykorzystanie modeli logitowych do oceny dodatkowych i alternatywnych źródeł dochodów gospodarstw rolnych. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 33-39
ISO 690 BóRAWSKI, Piotr, LEWCZUK, Aleksander. Wykorzystanie modeli logitowych do oceny dodatkowych i alternatywnych źródeł dochodów gospodarstw rolnych. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 33-39.
Adres do korespondencji:
dr Piotr Bórawski, Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, pl. Łódzki 2, 10-957 Olsztyn, Poland
Email do korespondencji:
pboraw@moskit.uwm.edu.pl