Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (13) 2009

Marcin Adamski

Dochodowość materialnych czynników produkcji w gospodarstwach produkujących mleko w latach 2004-2006

Profitability of material factors of production in milk producing farms in the years 2004-2006

Abstract: The article was written to analyse the profitability of material factors of production in Polish milk farms. The data used to construct the model were taken from the panel 291 farms which keep accounts for Polish FADN in the years 2004-2006. For the purposes of this analysis econometrics model in the form of function Coubb-Douglas was used. The results indicate unambiguously the profitability of expanding land resources, especially with the use of tenancy. The increase in capital of mentioned farms occurred to be profitable as well. The possibility of increasing labour resources should be regarded as limited, chiefly, for the sake of differences between their profitability and the real cost of acquisition.
Streszczenie w języku polskim: Artykuł zawiera analizy dochodowości materialnych czynników produkcji w polskich gospodarstwach mlecznych. Dane do oszacowania modeli zostały zaczerpnięte z panelu 291 gospodarstw prowadzących rachunkowość dla Polskiego FADN w latach 2004-2006. W analizie posłużono się modelem ekonometrycznym w postaci funkcji Cobba-Douglasa. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują na opłacalność powiększania zasobów ziemi, zwłaszcza poprzez jej dzierżawę. Korzystne okazało się również powiększanie kapitału tych gospodarstw. Pewne ograniczenia pojawiły się natomiast w możliwościach powiększania nakładów pracy, występują tu bowiem różnice między oszacowaną dochodowością tego czynnika produkcji a realnym kosztem pozyskania pracy najemnej.

Słowa kluczowe: milk farm, profitability, labour, land, capital

Słowa kluczowe w języku polskim: gospodarstwa mleczne, dochodowość, praca, ziemia, kapitał

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom13/zeszyt3/art_1.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Adamski, Marcin. "Dochodowość materialnych czynników produkcji w gospodarstwach produkujących mleko w latach 2004-2006." J. Agribus. Rural Dev. 13.3 (2009): 5-12.
APA Marcin Adamski (2009). Dochodowość materialnych czynników produkcji w gospodarstwach produkujących mleko w latach 2004-2006. J. Agribus. Rural Dev. 13 (3), 5-12
ISO 690 ADAMSKI, Marcin. Dochodowość materialnych czynników produkcji w gospodarstwach produkujących mleko w latach 2004-2006. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 13.3: 5-12.
Adres do korespondencji:
mgr inż. Marcin Adamski, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, Poland
Email do korespondencji:
adamski@ierigz.waw.pl