Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Wojciech Ziętara

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach rolniczych w teorii i praktyce

Cost calculation in agricultural enterprises in theory and practice

Abstract: The article is dedicated to evolution of the production costs calculation theory in agriculture from the second half of XVIII century till present times. The author emphasized long lasting dispute among the economists about usefulness of the full account of unit costs of production in evaluation of production profitability. Moreover, utility of the part-costs account in evaluation of production competitiveness, as well as their value in evaluation of the production processes and structure (using optimisation methods) was analysed. Additionally article describes current problems of cost calculation in agriculture.
Streszczenie w języku polskim: W artykule omówiono rozwój teorii rachunku kosztów produkcji w rolnictwie od połowy XVIII wieku do czasów współczesnych. Wskazano na trwający przez cały ten okres spór wśród ekonomistów rolnych o przydatność pełnego rachunku jednostkowych kosztów produkcji w ocenie opłacalności produkcji. Omówiono przydatność kalkulacji niepełnych w ocenie konkurencyjności działalności produkcyjnych i w ocenie procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach oraz w ustalaniu struktury produkcji przy posługiwaniu się metodami optymalizacyjnymi. Wskazano także na aktualne problemy rachunku kosztów w rolnictwie.

Słowa kluczowe: economic account, unit production costs, agricultural accounts, gross margin

Słowa kluczowe w języku polskim: rachunek ekonomiczny, jednostkowe koszty produkcji, kalkulacje rolnicze, nadwyżka bezpośrednia

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom12/zeszyt2/art_35.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Ziętara, Wojciech. "Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach rolniczych w teorii i praktyce." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 303-309.
APA Wojciech Ziętara (2009). Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach rolniczych w teorii i praktyce. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 303-309
ISO 690 ZIęTARA, Wojciech. Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach rolniczych w teorii i praktyce. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 303-309.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Wojciech Ziętara, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
Email do korespondencji:
wojciech_zietara@sggw.pl