Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Elżbieta Szymańska

Zastosowanie metody DEA do badania efektywności gospodarstw trzodowych

The DEA method application for examining the effectiveness of pigs households

Abstract: For examining the effectiveness of households a nonparametric DEA method was applied. It enables to determine the effectiveness of objects at taking into consideration many inputs and many outputs. It does not require determining the functional relation between variables and granting them ranks. Eighty households with a large scale of the pigs production were examined. For construction of the DEA model, directed to the expenditure for changeable economies of scale, the following variables were accepted: out-puts – production of porkers in kg, inputs – costs of own and strange fodders, the costs of purchase of animals and veterinary services. Effective households technically constituted 46%. The majority of such households were in the Lublin voivodeship, and least in kujawsko-pomorskie. The highest average technical effectiveness characterised households in the Mazovian province where were the highest costs of purchase of fodders and animals.
Streszczenie w języku polskim: Do badania efektywności gospodarstw trzodowych zastosowano nieparametryczną metodę DEA. Umożliwia ona określenie efektywności obiektów z uwzględnieniem wielu nakładów i efektów. Nie wymaga natomiast określenia zależności funkcjonalnej pomiędzy zmiennymi i nadawania im rang. Analizą objęto 80 gospodarstw trzodowych o dużej skali produkcji trzody chlewnej. Do budowy modelu DEA, ukierunkowanego na nakłady dla zmiennych efektów skali, przyjęto następujące zmienne: efekt – produkcja żywca wieprzowego w kg, nakłady – koszty pasz własnych i obcych, koszty zakupu zwierząt i usług weterynaryjnych. Gospodarstwa efektywne technicznie stanowiły 46%. Najwięcej takich gospodarstw znajdowało się w województwie lubelskim, a najmniej w kujawsko-pomorskim. Najwyższa średnia efektywność techniczna charakteryzowała gospodarstwa w województwie mazowieckim, w których wystąpiły najwyższe koszty zakupu pasz i zwierząt.

Słowa kluczowe: DEA method, technical effectiveness, pigs households

Słowa kluczowe w języku polskim: metoda DEA, efektywność techniczna, gospodarstwa trzodowe

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom12/zeszyt2/art_29.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Szymańska, Elżbieta. "Zastosowanie metody DEA do badania efektywności gospodarstw trzodowych." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 249-255.
APA Elżbieta Szymańska (2009). Zastosowanie metody DEA do badania efektywności gospodarstw trzodowych. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 249-255
ISO 690 SZYMAńSKA, Elżbieta. Zastosowanie metody DEA do badania efektywności gospodarstw trzodowych. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 249-255.
Adres do korespondencji:
dr inż. Elżbieta Szymańska, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
Email do korespondencji:
elzbieta_szymanska@sggw.pl