Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Anna Szumiec

Zależność cen skupu żywca wołowego i cen detalicznych produktów i wyrębów wołowych w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2004-2007

Relationship between purchase prices of live cattle and retail prices of beef products and cuts in Poland and some EU countries during 2004-2007

Abstract: The study was conducted in 2004-2007 to analyse the purchase prices of live cattle (zloty/kg) paid to agricultural producers and retail prices of different beef products and cuts (zloty/kg) in Poland and selected EU countries. The proportion of retail prices of beef products and cuts (%) in Poland, Germany and Holland was calculated. Pearson correlation was used to calculate the relationship between purchase prices of live cattle and retail prices of beef products and cuts in Poland, Germany and Holland.
Streszczenie w języku polskim: Badania prowadzono w latach 2004-2007. Analizowano ceny skupu żywca wołowego (zł/kg), uzyskiwane przez producentów rolnych oraz ceny detaliczne poszczególnych produktów i wyrębów wołowych (zł/kg) w Polsce oraz w wybranych krajach UE. Obliczono procentowy udział ceny detalicznej produktów i wyrębów z wołowiny (%) w Polsce, Niemczech i Holandii. Na podstawie korelacji Pearsona określono zależność pomiędzy ceną skupu żywca wołowego a ceną detaliczną produktów i wyrębów wołowych w Polsce, Niemczech i Holandii.

Słowa kluczowe: live cattle, beef products and cuts, raw material price, retail price, Pearson correlation

Słowa kluczowe w języku polskim: żywiec wołowy, produkty i wyręby wołowe, cena surowca, cena detaliczna, korelacja Pearsona

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom12/zeszyt2/art_28.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Szumiec, Anna. "Zależność cen skupu żywca wołowego i cen detalicznych produktów i wyrębów wołowych w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2004-2007." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 241-248.
APA Anna Szumiec (2009). Zależność cen skupu żywca wołowego i cen detalicznych produktów i wyrębów wołowych w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2004-2007. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 241-248
ISO 690 SZUMIEC, Anna. Zależność cen skupu żywca wołowego i cen detalicznych produktów i wyrębów wołowych w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2004-2007. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 241-248.
Adres do korespondencji:
dr inż. Anna Szumiec, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Sarego 2, 31-047 Kraków, Poland
Email do korespondencji:
aszumiec@izoo.krakow.pl