Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Tomasz Szuk

Wpływ mechanizacji na intensywność organizacji wybranych gospodarstw Dolnego Śląska

Mechanization influence on organisation intensity of selected farms on the Lower Silesia area

Abstract: In the study the analysis of dependences between level of mechanization and intensity of organisation of selected agricultural farms located on the Lower Silesia area has been carried out. The investigations were selected by method in 96 individual farms. The level of mechanization has been described by two methods: by mechanization ratio and by energy intensity ratio. Intensity of organisation has been measured by Kopeć method. It has been shown that every unit was characterised by extensive form of product organisation. The research confirmed directly proportional influence of mechanization ratio on the level of intensity organisation.
Streszczenie w języku polskim: W opracowaniu dokonano analizy zależności występujących pomiędzy poziomem mechanizacji a intensywnością organizacji wybranych gospodarstw rolnych położonych na Dolnym Śląsku. Badania przeprowadzone zostały w 96 celowo dobranych gospodarstwach indywidualnych. Poziom mechanizacji opisano dwoma wskaźnikami, tj. wskaźnikiem umaszynowienia i wskaźnikiem nasycenia energetycznego. Intensywność organizacji zmierzono metodą Kopcia. Stwierdzono, że wszystkie jednostki charakteryzowały się ekstensywną formą organizacji produkcji. Wykazano wprost proporcjonalny wpływ wskaźnika umaszynowienia na poziom intensywności organizacji.

Słowa kluczowe: farm, mechanization, intensity of organization

Słowa kluczowe w języku polskim: gospodarstwo rolne, mechanizacja, intensywność organizacji

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom12/zeszyt2/art_27.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Szuk, Tomasz. "Wpływ mechanizacji na intensywność organizacji wybranych gospodarstw Dolnego Śląska." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 233-240.
APA Tomasz Szuk (2009). Wpływ mechanizacji na intensywność organizacji wybranych gospodarstw Dolnego Śląska. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 233-240
ISO 690 SZUK, Tomasz. Wpływ mechanizacji na intensywność organizacji wybranych gospodarstw Dolnego Śląska. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 233-240.
Adres do korespondencji:
dr inż. Tomasz Szuk, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Poland
Email do korespondencji:
tomasz.szuk@up.wroc.pl