Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Iwona Szczepaniak

Ocena konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle innych nowych państw członkowskich UE

Evaluation of the competitiveness of food sector in Poland against the background of the new member states of the European Union

Abstract: The enlargement of the European Union has contributed to development of foreign trade of agrifood products in the new member states. The improvement of the balance of foreign trade in these products in 2003-2007 was observed only in three countries, i.e. in Poland, Lithuania and Hungary, which were net exporters before accession to the EU. Only Poland has noted surplus in foreign trade in food products definitely highest and quickly growing. Poland also has been the largest exporter of agricultural products among the new EU member states (Hungary and Czech Republic occupy distant places). The assessment of competitiveness of foreign trade of agricultural products in the new members performed with the RCA (Revealed Comparative Advantages) in export to world market and Lafay’s index, has confirmed that Polish food sector is competitive on the world mar-ket. After the accession to the EU these indexes improved. The Polish food sector has been also more competitive than in the new member states, including Czech Republic and Hungary.
Streszczenie w języku polskim: Rozszerzenie Unii Europejskiej przyczyniło się do rozwoju handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w nowych państwach członkowskich UE. Poprawa salda obrotów handlowych tymi produktami w latach 2003-2007 nastąpiła jednak tylko w trzech krajach, tj. w Polsce, na Litwie i na Węgrzech, które już przed rozszerzeniem Unii były eksporterami netto. Zdecydowanie najwyższą i najszybciej rosnącą nadwyżkę w obrotach handlowych żywnością odnotowała Polska. Polska jest również największym eksporterem produktów rolno-spożywczych wśród nowych państw członkowskich UE (na dalszych miejscach plasują się Węgry i Czechy). Ocena konkurencyjności handlu rolno-spożywczego nowych krajów członkowskich UE, dokonana za pomocą wskaźnika ujawnionych przewag komparatywnych (RCA) w eksporcie na rynek światowy oraz wskaźnika Lafaya potwierdza, że polski sektor rolno-spożywczy był dotychczas konkurencyjny na rynku światowym i że mierniki tej konkurencyjności po wejściu do UE poprawiły się. Polski sektor żywnościowy był też znacznie bardziej konkurencyjny niż pozostałych nowych krajów członkowskich UE, w tym Czech i Węgier.

Słowa kluczowe: competitiveness, food sector, foreign trade, comparative advantages, European Union

Słowa kluczowe w języku polskim: konkurencyjność, sektor rolno-spożywczy, handel zagraniczny, przewagi komparatywne, Unia Europejska

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom12/zeszyt2/art_26.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Szczepaniak, Iwona. "Ocena konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle innych nowych państw członkowskich UE." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 221-231.
APA Iwona Szczepaniak (2009). Ocena konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle innych nowych państw członkowskich UE. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 221-231
ISO 690 SZCZEPANIAK, Iwona. Ocena konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle innych nowych państw członkowskich UE. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 221-231.
Adres do korespondencji:
dr Iwona Szczepaniak, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, Poland
Email do korespondencji:
szczepaniak@ierigz.waw.pl