Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Stanisław Szarek

Efekt hormetyczny a efektywność produkcji roślinnej

Hormesis and effectivity of plant production

Abstract: In the paper was presented possibility of differentiation of crops in plant production due to hormesis phenomenon. It was stated that additional doses of mineral fertilization are compatible to hormesis phenomenon.
Streszczenie w języku polskim: W opracowaniu przedstawiono możliwość wyjaśnienia zróżnicowania plonowania roślin uprawnych dzięki wystąpieniu efektu hormetycznego. Stwierdzono, że zastosowanie dodatkowych dawek czynników plonotwórczych jest zgodne co do zasady z efektem hormetycznym i w sposób zadowalający tłumaczy anomalie występujące w do-świadczeniach i praktyce dnia codziennego.

Słowa kluczowe: agricultural economics, plant production, intensivity of production, hormesis

Słowa kluczowe w języku polskim: ekonomika rolnictwa, produkcja roślinna, intensywność produkcji, efekt hormetyczny

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom12/zeszyt2/art_25.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Szarek, Stanisław. "Efekt hormetyczny a efektywność produkcji roślinnej." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 209-219.
APA Stanisław Szarek (2009). Efekt hormetyczny a efektywność produkcji roślinnej. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 209-219
ISO 690 SZAREK, Stanisław. Efekt hormetyczny a efektywność produkcji roślinnej. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 209-219.
Adres do korespondencji:
dr inż. Stanisław Szarek, Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Akademia Podlaska w Siedlcach, ul. B. Prusa 12, 08-110 Siedlce, Poland
Email do korespondencji:
szarek@ap.siedlce.pl