Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Arkadiusz Sadowski

Gospodarstwa rolne w koncepcji polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Farms in the concept of sustainable development policy on rural areas

Abstract: Problems of the sustainable development of farms were presented in this paper. Thesis that farms like other companies are guided in their philosophy by the economic premise and short-term perspective was advanced. For this reason for implementation of sustainable development, understanding as a leading of profitable production and mineralization of negative environmental influence, it is necessary to lead active agriculture and rural areas policy. On the other hand it is indispensable to take into account both production potential of farms and current (involved before all with production technology) as well as strategic (concerned with investments) decision made by farmers.
Streszczenie w języku polskim: W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące problematyki zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych. Postawiono tezę, że – podobnie jak inne przedsiębiorstwa komercyjne – w swojej filozofii działania kierować się one będą przede wszystkim przesłankami ekonomicznymi oraz perspektywą krótkoterminową. Dlatego też do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako prowadzenie opłacalnej produkcji przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko, jest niezbędna aktywna polityka rolna i obszarów wiejskich. Z drugiej jednak strony, konieczne jest uwzględnienie zarówno potencjału produkcyjnego gospodarstw rolnych, jak i sfery decyzji bieżących, związanych głównie z technologiami produkcji oraz strategicznych, dotyczących inwestycji modernizacyjnych i prośrodowiskowych.

Słowa kluczowe: sustainable development, farms, management, economic politics, rural areas

Słowa kluczowe w języku polskim: zrównoważony rozwój, gospodarstwa rolne, zarządzanie, polityka gospodarcza, obszary wiejskie

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom12/zeszyt2/art_20.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Sadowski, Arkadiusz. "Gospodarstwa rolne w koncepcji polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 167-173.
APA Arkadiusz Sadowski (2009). Gospodarstwa rolne w koncepcji polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 167-173
ISO 690 SADOWSKI, Arkadiusz. Gospodarstwa rolne w koncepcji polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 167-173.
Adres do korespondencji:
dr Arkadiusz Sadowski, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
sadowski@up.poznan.pl