Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Małgorzata Polna

Intensywność organizacji rolnictwa w Polsce w latach 1996-2002

Intensity of agricultural production organisation in Poland in the years 1996-2002

Abstract: A study was made of changes in the intensity of organisation of agriculture as well as crop and livestock production in the years 1996-2002. The analysis was carried out by voivodeship and poviat on the basis of the results of the 1996 and 2002 agricultural census data. Also investigated was the spatial distribution of the intensity level by poviat. The method employed was the one worked out by B. Kopeć [1968]. The research showed the level of intensity of the organisation of crop and livestock production, and hence of the entire agriculture, to vary spatially. Changes in the intensity level could be observed throughout the country, but their scale differed spatially.
Streszczenie w języku polskim: W opracowaniu przedstawiono zmiany intensywności organizacji rolnictwa oraz produkcji roślinnej i zwierzęcej w latach 1996-2002. Analizę przeprowadzono w układzie województw i powiatów na podstawie wyników spisów rolniczych przeprowadzonych w 1996 i 2002 roku. Przedmiotem analizy jest również rozkład przestrzenny poziomu intensywności w ujęciu powiatowym. W badaniach wykorzystano metodę opracowaną przez Bohdana Kopcia [1968]. Wykazano, że poziom intensywności organizacji produkcji roślinnej i zwierzęcej, a w związku z tym całego rolnictwa, jest zróżnicowany przestrzennie. Ponadto zmiany poziomu intensywności wystąpiły w całym kraju, ale skala zjawiska była zróżnicowana przestrzennie.

Słowa kluczowe: intensity level, crop and livestock production, agriculture

Słowa kluczowe w języku polskim: poziom intensywności, produkcja roślinna i zwierzęca, rolnictwo

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom12/zeszyt2/art_19.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Polna, Małgorzata. "Intensywność organizacji rolnictwa w Polsce w latach 1996-2002." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 157-165.
APA Małgorzata Polna (2009). Intensywność organizacji rolnictwa w Polsce w latach 1996-2002. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 157-165
ISO 690 POLNA, Małgorzata. Intensywność organizacji rolnictwa w Polsce w latach 1996-2002. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 157-165.
Adres do korespondencji:
dr Małgorzata Polna, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
marten@amu.edu.pl