Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Grażyna Niewęgłowska

Szanse i ograniczenia gospodarstw położonych w strefie ograniczeń środowiskowych na podstawie danych Polskiego FADN

Chances and restrictions for farms situated on areas with environmental restrictions - data from Polish FADN

Abstract: Due to the higher environmental biodiversity of Poland in comparison to Europe and due of fact that 32.5% share of all areas are protected by Polish nature protection law – it is very important to make an analyis about managing on these areas. There are a lot of restrictions in the Polish nature protection law. Farm owners are obliged to manage their farms due to Polish nature protection law. Farmers operating on that areas ought to play double role on agrarian market. They are producers of Polish food with high quality first and they are managers of Polish landscape and biodiversity – second. Because of that there is a very important thing to find out how they manage the environmental in protected areas. Data source for this issue was Polish FADN. There are very interesting results from this issue but they are only the first data because they are from one year.
Streszczenie w języku polskim: Z uwagi na największą różnorodność biologiczną Polski w Europie oraz ze względu na fakt udziału 32,5% obszarów chronionych polskim prawem ochrony przyrody w powierzchni kraju – jest istotna analiza gospodarowania na tych obszarach. Działanie na tychże obszarach jest objęte wieloma ograniczeniami. Właściciele gospodarstw rolnych, które znajdują się na tych terenach, poza produkowaniem żywności spełniają również bardzo ważną rolę – strażników przyrody w szeroko pojętym znaczeniu. Dlatego też w niniejszym opracowaniu dokonano analizy gospodarstw położonych na obszarach chronionych polskim prawem ochrony przyrody w odniesieniu do gospodarstw poza nimi. Źródło danych stanowi zbiorowość indywidualnych gospodarstw rolnych, prowadzących rachunkowość rolną dla Polskiego FADN. Prezentowane wyniki są zaskakujące, lecz stanowią wstępne dane.

Słowa kluczowe: environmental restrictions, share of utilized agriculture area, income for farm holding, Cash Flow, degree of debt, degree of reproduction permanent property

Słowa kluczowe w języku polskim: ograniczenia środowiskowe, struktura użytkowania gruntów, dochód na gospodarstwo, Cash Flow, stopień zadłużenia, stopień reprodukcji majątku trwałego

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom12/zeszyt2/art_18.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Niewęgłowska, Grażyna. "Szanse i ograniczenia gospodarstw położonych w strefie ograniczeń środowiskowych na podstawie danych Polskiego FADN." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 147-156.
APA Grażyna Niewęgłowska (2009). Szanse i ograniczenia gospodarstw położonych w strefie ograniczeń środowiskowych na podstawie danych Polskiego FADN. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 147-156
ISO 690 NIEWęGłOWSKA, Grażyna. Szanse i ograniczenia gospodarstw położonych w strefie ograniczeń środowiskowych na podstawie danych Polskiego FADN. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 147-156.
Adres do korespondencji:
dr inż. Grażyna Niewęgłowska, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa, Poland
Email do korespondencji:
nieweglowska@ierigz.waw.pl