Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Antoni Mickiewicz, Bogdan Wawrzyniak

Analiza wybranych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013

The analysis of chosen actions in the frame of the Program of Rural Areas Development 2007-2013

Abstract: The aim of the study was to analyse four chosen actions activated within the frame of the Program of Rural Areas Development 2007-2013 (PRAD 2007-2013). In the frame of the 1st Axis there were analysed structural pensions and producers’ groups, however in the 2nd Axis there were analysed supporting farms operating on the unfavourable areas and agri-environmental schemes. The level of financial support was established on 7.1 billon EUR, what stood for 42.0% of the whole PRAD 2007-2013. The extent of using financial support instruments for the first two years of the program functioning remains on quite a low level with the exception of supporting farms operating on the unfavourable areas.
Streszczenie w języku polskim: Celem opracowania była analiza czterech wybranych działań, które uruchomiono w ramach PROW na lata 2007-2013. W ramach Osi I analizowano renty strukturalne i grupy producentów rolnych, natomiast w ramach Osi II wspieranie gospodarowania na obszarach ONW oraz programy rolnośrodowiskowe. Poziom wsparcia finansowego ustalono na poziomie 7,1 mld euro, co wobec 16,9 mld euro dla całego PROW stanowiło 42,0%. Stopień wykorzystania instrumentów wsparcia finansowego przypadającego na dwa pierwsze lata realizacji programu, pozostaje na niskim poziomie, za wyjątkiem pomocy udzielanej rolnikom gospodarujących na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Słowa kluczowe: structural pensions, agrarian producers’ groups, supporting farms operating on the unfavourable areas, agri-environment schemes

Słowa kluczowe w języku polskim: renty strukturalne, grupy producentów rolnych, wspieranie gospodarstwa na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, programy rolnośrodowiskowe

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom12/zeszyt2/art_16.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Mickiewicz, Antoni, and Bogdan Wawrzyniak. "Analiza wybranych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 127-137.
APA Antoni Mickiewicz, Bogdan Wawrzyniak (2009). Analiza wybranych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 127-137
ISO 690 MICKIEWICZ, Antoni, WAWRZYNIAK, Bogdan. Analiza wybranych działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 127-137.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Antoni Mickiewicz, Katedra Doradztwa w Agrobiznesie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin, Poland
Email do korespondencji:
amickiewicz@e-ar.pl