Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Agata Marcysiak, Adam Marcysiak

Ocena nadwyżek siły roboczej w gospodarstwach rolnych

The assessment of labour surplus in agricultural farms

Abstract: Polish agriculture is characterised by high labour surplus in agricultural farms. The aim of the study is showing the methods used for assessment of labour surplus in agricultural farms. The assessment was made considering two criteria: objective and subjective.
Streszczenie w języku polskim: Rolnictwo polskie charakteryzuje się wysokimi nadwyżkami siły roboczej w gospodarstwach rolnych. Celem opracowania jest ocena tych nadwyżek. Oceny tej dokonano z wykorzystaniem dwóch kryteriów: obiektywnego i subiektywnego

Słowa kluczowe: Polish agriculture, labour surplus, objective criteria, subjective criteria

Słowa kluczowe w języku polskim: polskie rolnictwo, nadwyżki siły roboczej, kryterium obiektywne, kryterium subiektywne

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom12/zeszyt2/art_15.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Marcysiak, Agata, and Adam Marcysiak. "Ocena nadwyżek siły roboczej w gospodarstwach rolnych." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 119-125.
APA Agata Marcysiak, Adam Marcysiak (2009). Ocena nadwyżek siły roboczej w gospodarstwach rolnych. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 119-125
ISO 690 MARCYSIAK, Agata, MARCYSIAK, Adam. Ocena nadwyżek siły roboczej w gospodarstwach rolnych. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 119-125.
Adres do korespondencji:
dr inż. Adam Marcysiak, Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Akademia Podlaska w Siedlcach, ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce, Poland
Email do korespondencji:
admamar@poczta.onet.pl