Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Stanisław Krasowicz

Rola oceny ekonomicznej w badaniach rolniczych

The role of economic evaluation in agricultural research

Abstract: The paper presents the role of economic evaluation in agricultural research on the case of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Puławy. The issues such as production technology, crop rotation, farming systems, the level of farm production sustainability and the possibilities of producing biomass for energetic purposes need to be evaluated and economically analysed. It was concluded that economic evaluation can provide an objective assessment of the results of agricultural research and seems to be useful in selecting an appropriate management system and the best trends and directions for production technology.
Streszczenie w języku polskim: Na przykładzie Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach przedstawiono rolę oceny ekonomicznej w badaniach rolniczych. Jako źródła informacji wykorzystano raporty i sprawozdania z działalności IUNG oraz wybrane publikacje. Stwierdzono, że ocena ekonomiczna umożliwia i ułatwia wybór rozwiązań oferowanych praktyce rolniczej. Odgrywa ona również istotną rolę w procesach podejmowania decyzji związanych z wyborem systemu gospodarowania i określonego wariantu technologii produkcji w gospodarstwie. Umożliwia też wyjaśnia-nie wielu zmian i tendencji w rolnictwie.

Słowa kluczowe: economics, evaluation, role, agricultural research, major problems

Słowa kluczowe w języku polskim: ekonomia, ocena, znaczenie, badania rolnicze, główne problemy

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom12/zeszyt2/art_12.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Krasowicz, Stanisław. "Rola oceny ekonomicznej w badaniach rolniczych." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 93-99.
APA Stanisław Krasowicz (2009). Rola oceny ekonomicznej w badaniach rolniczych. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 93-99
ISO 690 KRASOWICZ, Stanisław. Rola oceny ekonomicznej w badaniach rolniczych. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 93-99.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, Poland
Email do korespondencji:
sk@iung.pulawy.pl