Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Anna Jaczewska-Kalicka

Efektywność ekonomiczna zwalczania chorób grzybowych pszenicy ozimej w latach 2000-2008

Economical effectiveness of fungal diseases control of winter wheat in 2000-2008

Abstract: Winter wheat is a very susceptible species to infection by pathogenic fungi requires the application of plant protection products. Their effectiveness and profitability of application depend on numerous factors. The most important of them are: weather and environmental conditions, managing and organisation of production, the intensity of oc-currence and harmfulness of occurring pathogenes, the amount of obtained yield, costs of protection and grain selling prices. Presented research results are derived from plot ex-periments conducted in the Field Experimental Station IOR-PIB Grodzisk Mazowiecki, on the fields of Agricultural Experimental Station SGGW Chylice, mazowieckie voivode-ship, in 2000-2008 on winter wheat. A high differentiation was stated in profitability of applying particular fungicides, as well as considerable differences between particular vegetative seasons of winter wheat cultivation. In each year, except 2000, protection treatments were profitable, in spite of high costs being on average 10% of the value of protected crop.
Streszczenie w języku polskim: Doświadczenia prowadzono na terenie Rolniczego Zakładu Doświadczalnego SGGW Chylice, woj. mazowieckie, w latach 2000-2008 na pszenicy ozimej, uprawianej corocznie po przedplonach zbożowych w systemie konwencjonalnym. Celem badań była ocena wpływu występujących corocznie grzybów patogenicznych, sprawców chorób pszenicy ozimej, na plon oraz opłacalność ich zwalczania poprzez stosowanie zabiegów fungicydowych. W interpretacji wyników badań uwzględniono szczególnie warunki po-godowe oraz koszty ochrony i cenę zbytu ziarna, przy czym stwierdzono duży wpływ długich okresów suszy (w 2000 i 2006 roku) oraz silnego występowania rdzy brunatnej (w 2001 i 2002 roku) na zmniejszenie plonu. Plon uratowany w wyniku stosowania fungicydów wyniósł średnio 9,73 dt/ha = 516,27 zł/ha. Pozwoliło to pokryć koszty zabiegów (średnio 313,43 zł/ha) i uzyskać nadwyżkę produkcji uratowanej w wysokości 203 zł/ha. Tylko w 2000 roku zabiegi fungicydowe były nierentowne (susza), natomiast w latach 2001-2008 były opłacalne.

Słowa kluczowe: winter wheat, fungal diseases, fungicides, profitability

Słowa kluczowe w języku polskim: pszenica ozima, choroby grzybowe, fungicydy, opłacalność

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom12/zeszyt2/art_9.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Jaczewska-Kalicka, Anna. "Efektywność ekonomiczna zwalczania chorób grzybowych pszenicy ozimej w latach 2000-2008." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 67-73.
APA Anna Jaczewska-Kalicka (2009). Efektywność ekonomiczna zwalczania chorób grzybowych pszenicy ozimej w latach 2000-2008. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 67-73
ISO 690 JACZEWSKA-KALICKA, Anna. Efektywność ekonomiczna zwalczania chorób grzybowych pszenicy ozimej w latach 2000-2008. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 67-73.
Adres do korespondencji:
dr hab. Anna Jaczewska-Kalicka, Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Terenowa Stacja Doświadczalna, ul. Okulickiego 3, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, Poland
Email do korespondencji:
a.a.kaliccy@hoga.pl