Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Maria Golinowska

Nakłady na chemiczną ochronę roślin w gospodarstwach wielkoobszarowych na początku XXI wieku

Chemical plant protection outlays in vast areas farming at the beginning of 21st century

Abstract: In 2008, several investigations were conducted in the area of chemical plant protection outlays in two vast area farms where simplified system of farming was applied. Analysed outlays consisted of: use of pesticides in kilograms of active substance per 1 ha and real costs of plant protection procedures. Profitability of the outlay was identified with approximate indicator of outlay E1 and E2. The research showed that farm during plant production use from 1 to 10.28 kg AS/ha. Costs of these procedures ranged from 100.50 to 1253.84 PLN/ha depending on the cultivated plant. Profitability of plant protection procedures in wheat and rape cultivation was at the same level in both farms. The highest profitability was reached by maize cultivation.
Streszczenie w języku polskim: W 2008 roku przeprowadzono badania w dwóch wielkoobszarowych gospodarstwach rolnych stosujących uproszczony system uprawy, dotyczące nakładów na chemiczną ochronę roślin. Nakładami, które analizowano były: zużycie pestycydów w kilogramie substancji aktywnej na 1 ha oraz koszty faktyczne zabiegów ochrony roślin. Określono opłacalność tych nakładów za pomocą orientacyjnych wskaźników opłacalności E1 i E2. Badania wykazały, że gospodarstwa w procesie produkcji roślinnej zużywały 1-10,78 kg SA/ha. Koszty zabiegów ochrony roślin mieściły się w granicach 100,50-1253,84 zł/ha w zależności od uprawy. Opłacalność zabiegów ochrony roślin w pszenicy i rzepaku w obu gospodarstwach była na podobnym poziomie. Najwyższą opłacalnością charakteryzowała się uprawa kukurydzy.

Słowa kluczowe: outlays, plant protection, great land farming, profitability

Słowa kluczowe w języku polskim: nakłady, ochrona roślin, gospodarstwa wielkoobszarowe, opłacalność

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom12/zeszyt2/art_7.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Golinowska, Maria. "Nakłady na chemiczną ochronę roślin w gospodarstwach wielkoobszarowych na początku XXI wieku." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 53-60.
APA Maria Golinowska (2009). Nakłady na chemiczną ochronę roślin w gospodarstwach wielkoobszarowych na początku XXI wieku. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 53-60
ISO 690 GOLINOWSKA, Maria. Nakłady na chemiczną ochronę roślin w gospodarstwach wielkoobszarowych na początku XXI wieku. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 53-60.
Adres do korespondencji:
dr hab. inż. Maria Golinowska, prof. UP we Wrocławiu, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław, Poland
Email do korespondencji:
maria.golinowska@up.wroc.pl