Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Agnieszka Ginter, Marek Niewęgłowski

Wpływ płatności uzupełniających na opłacalność produkcji ziemniaków skrobiowych

Influence of completed payment on production profitability of starch potatoes

Abstract: Poland is a formal member of the European Union. New rules of Common Agriculture Policy (CAP), the same as in all countries belonging to the European Union (EU) operate on agricultural markets. The accession to the EU is beneficial for Polish starch potato producers due to the higher level of profits from productions and selling starch potatoes. The research showed, that completed payment for producers of starch potatoes is very important and they created the level of profitability of this plant.
Streszczenie w języku polskim: Artykuł przedstawia analizę opłacalności produkcji ziemniaków skrobiowych w okresie dwóch sezonów kampanii ziemniaczanej, tj. 2007/2008 oraz 2008/2009, z jednoczesnym wskazaniem głównych czynników generujących wyniki produkcyjno-ekonomiczne z tytułu tej działalności rolniczej. W pracy szczególną uwagę zwrócono na znaczenie płatności dla plantatorów omawianego surowca w kształtowaniu ich sytuacji dochodowej.

Słowa kluczowe: potato starch, profitability of production, completed payment for potato starch producers, influence

Słowa kluczowe w języku polskim: ziemniaki skrobiowe, opłacalność produkcji, płatności dla plantatorów ziemniaków skrobiowych, wpływ

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom12/zeszyt2/art_6.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Ginter, Agnieszka, and Marek Niewęgłowski. "Wpływ płatności uzupełniających na opłacalność produkcji ziemniaków skrobiowych." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 45-51.
APA Agnieszka Ginter, Marek Niewęgłowski (2009). Wpływ płatności uzupełniających na opłacalność produkcji ziemniaków skrobiowych. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 45-51
ISO 690 GINTER, Agnieszka, NIEWęGłOWSKI, Marek. Wpływ płatności uzupełniających na opłacalność produkcji ziemniaków skrobiowych. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 45-51.
Adres do korespondencji:
dr inż. Agnieszka Ginter, Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Instytut Agronomii, Akademia Podlaska w Siedlcach, ul. Prusa 12, 08-110 Siedlce, Poland
Email do korespondencji:
aginter@vp.pl