Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Justyna Franc-Dąbrowska

Skala działalności a podział zysku w przedsiębiorstwach rolniczych

Scale of activities and profit division in the agricultural companies

Abstract: The article discusses the issue of different dividend policies in agricultural companies of different sizes. The research involving sample of 469 companies clearly proved there is a lack of dependency between scale of activities and dividend payments.
Streszczenie w języku polskim: W artykule dokonano oceny zróżnicowania polityki dywidend w zależności od skali działalności przedsiębiorstw rolniczych. Badania przeprowadzone na łącznej próbie 469 przedsiębiorstw jednoznacznie wykazały brak zależności między skalą działalności a wypłatami dywidendy.

Słowa kluczowe: scale of activities, dividend policy, agricultural companies

Słowa kluczowe w języku polskim: skala działalności, polityka dywidend, przedsiębiorstwa rolnicze

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom12/zeszyt2/art_5.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Franc-Dąbrowska, Justyna. "Skala działalności a podział zysku w przedsiębiorstwach rolniczych." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 35-44.
APA Justyna Franc-Dąbrowska (2009). Skala działalności a podział zysku w przedsiębiorstwach rolniczych. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 35-44
ISO 690 FRANC-DąBROWSKA, Justyna. Skala działalności a podział zysku w przedsiębiorstwach rolniczych. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 35-44.
Adres do korespondencji:
dr inż. Justyna Franc-Dąbrowska, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
Email do korespondencji:
justyna_franc_dabrowska@sggw.pl