Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (12) 2009

Anna Bisaga

Wpływ zasady cross compliance na kształtowanie nowej ekonomiki rolnictwa na przykładzie badań w regionie opolskim

The influence of the principle of cross compliance on formation of new agricultural economics on the basis of research in the Opole region

Abstract: The new organization of agriculture is particularly influenced by the principles of reformed WPR: decoupling, cross compliance, modulation, budget discipline. The central position among these is taken by the principle of cross compliance that regulates the inner organisation of agriculture. The remaining principles are more connected with its relationship with the environment (market, elements of rural space). The results of research presented in this work, conducted in agricultural farms in the Opole region, confirm the influence of cross compliance on productive decisions of farmers, which increasingly depend on the knowledge of integrated and precise methods of administering the productive platform. This influences formation of new economics of agriculture. Moreover, according to 41% of the examined, thanks to good practice of good agricultural culture, the negative influence of agriculture on natural environment will be limited.
Streszczenie w języku polskim: Na nową organizację rolnictwa w przestrzeni europejskiej szczególny wpływ mają zasady zreformowanej WPR: decoupling, cross compliance, modulacja, dyscyplina budżetowa. Centralne miejsce wśród tych zasad odgrywa zasada współzależności, która reguluje wewnętrzną organizację rolnictwa, pozostałe zasady dotyczą w większym stopniu jego relacji z otoczeniem (rynkowym, składowymi przestrzeni wiejskiej). Prezentowane w pracy wyniki badań przeprowadzonych w towarowych gospodarstwach rolnych regionu opolskiego potwierdzają wpływ zasady współzależności na decyzje produkcyjne rolników, które w coraz większym zakresie wynikają z wiedzy o zintegrowanych i precyzyjnych metodach zarządzania warsztatem produkcyjnym, co wpływa na kształtowanie się nowej ekonomiki rolnictwa. Ponadto, według 41% badanych, dzięki praktykom dobrej kultury rolnej, zostanie ograniczony negatywny wpływ rolnictwa na środowisko.

Słowa kluczowe: cross compliance, good agricultural culture, productive decisions, communication and co-operation nets, precise agriculture, integrated agriculture

Słowa kluczowe w języku polskim: zasada współzależności (cross compliance), dobra kultura rolna, decyzje produkcyjne, sieci komunikacji i współpracy, rolnictwo precyzyjne, rolnictwo zintegrowane

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom12/zeszyt2/art_4.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Bisaga, Anna. "Wpływ zasady cross compliance na kształtowanie nowej ekonomiki rolnictwa na przykładzie badań w regionie opolskim." J. Agribus. Rural Dev. 12.2 (2009): 27-34.
APA Anna Bisaga (2009). Wpływ zasady cross compliance na kształtowanie nowej ekonomiki rolnictwa na przykładzie badań w regionie opolskim. J. Agribus. Rural Dev. 12 (2), 27-34
ISO 690 BISAGA, Anna. Wpływ zasady cross compliance na kształtowanie nowej ekonomiki rolnictwa na przykładzie badań w regionie opolskim. J. Agribus. Rural Dev., 2009, 12.2: 27-34.
Adres do korespondencji:
dr Anna Bisaga, Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych, Uniwersytet Opolski, ul. Ozimska 46A, 45-058 Opole, Poland
Email do korespondencji:
abisaga@uni.opole.pl