Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (10) 2008

Arkadiusz Sadowski

Ekonomiczna efektywność nakładów czynników produkcji w kontekście zarządzania kosztami

Economic efficiency of inputs of production factors in cost management context

Abstract: The results of research concerning relations between cost structure in a given farm, productivity and efficiency of inputs utilization is presented in this paper. 49 farms from the Wielkopolska region were investigated. It was proved that inputs of current assets constitute the highest share in structure of inputs of production factors. Variability of intermediate consumption in total costs is mainly the reflection of relation between operational and investment activity. The analysis proved that farms with higher intermediate consumption, obtain higher productivity and profitability of land, labour and fixed assets. It can indirectly imply a dominant role of operational activity as far as improvement of inputs utilization efficiency is concerned.
Streszczenie w języku polskim: W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących relacji pomiędzy strukturą kosztów w gospodarstwie a produktywnością oraz efektywnością wykorzystania nakładów czynników produkcji. Badania przeprowadzone zostały w 49 gospodarstwach rolnych z Wielkopolski. Wykazano, że w strukturze nakładów czynników produkcji największy udział mają nakłady środków obrotowych. Zmienność w zakresie udziału zużycia pośredniego w kosztach ogółem jest w dużej mierze odzwierciedleniem relacji pomiędzy działalnością operacyjną i inwestycyjną. Z analizy wynika, iż gospodarstwa charakteryzujące się wyższym udziałem zużycia pośredniego, uzyskują wyższą produktywność oraz dochodowość nakładów ziemi, pracy oraz środków trwałych. Pośrednio świadczy to o dominującej roli działalności operacyjnej w poprawie efektywności wykorzystania nakładów.

Słowa kluczowe: farm, cost management, production profitability, inputs of production factors

Słowa kluczowe w języku polskim: gospodarstwo rolne, zarządzanie kosztami, opłacalność produkcji, nakłady czynników produkcji

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom10/zeszyt4/art_11.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom10/zeszyt4/art_11_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Sadowski, Arkadiusz. "Economic efficiency of inputs of production factors in cost management context." J. Agribus. Rural Dev. 10.4 (2008): 123-133.
APA Arkadiusz Sadowski (2008). Economic efficiency of inputs of production factors in cost management context. J. Agribus. Rural Dev. 10 (4), 123-133
ISO 690 SADOWSKI, Arkadiusz. Economic efficiency of inputs of production factors in cost management context. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 10.4: 123-133.
Adres do korespondencji:
dr Arkadiusz Sadowski, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
sadowski@up.poznan.pl