Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (10) 2008

Izabela Lipińska

System chronionych nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych produktów rolnych

The system of protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products

Abstract: The aim of this article is to determe the scheme of actual legal protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs. The protection is reserved only for producers who fulfill all requirements mentioned in the regulations, considering region, origins and quality. They only may sell such products on the internal market under the certain logos. Labels are vital, giving EU farmers and producers the possibility of higher returns in exchange for better quality, and giving consumers specific products that come with the guarantee of a certain production method and enable to gain some financial support from the European Agricultural Fund for Rural Development.
Streszczenie w języku polskim: Celem artykułu jest określenie kształtu prawnej ochrony oznaczeń geograficznych oraz nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych w świetle obowiązujących przepisów prawa. Ochrona zostaje zastrzeżona na rzecz określonych producentów rolnych, których produkty spełniają wymogi w zakresie obszaru geograficznego, pochodzenia oraz jakości. Tylko oni mogą wprowadzać te produkty do obrotu pod za-strzeżoną nazwą. Zarejestrowanie oznaczenia lub nazwy pochodzenia nie tylko przyczynia się do wzmocnienia jego renomy, poprawy konkurencyjności na rynku, lecz także umożliwia uzyskanie pewnych środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Słowa kluczowe: protected geographical indication, protected designation of origin, temporary domestic protection list, product specification

Słowa kluczowe w języku polskim: chronione oznaczenie geograficzne, chroniona nazwa pochodzenia, lista tymczasowej ochrony krajowej, specyfikacja produktu

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom10/zeszyt4/art_4.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom10/zeszyt4/art_4_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Lipińska, Izabela. "The system of protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products." J. Agribus. Rural Dev. 10.4 (2008): 37-46.
APA Izabela Lipińska (2008). The system of protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products. J. Agribus. Rural Dev. 10 (4), 37-46
ISO 690 LIPIńSKA, Izabela. The system of protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products. J. Agribus. Rural Dev., 2008, 10.4: 37-46.
Adres do korespondencji:
dr Izabela Lipińska, Katedra Zarządzania i Prawa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
lipinska@up.poznan.pl