Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Electronic Journal of Polish Agriculture

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Procedura recenzowania artykułów naukowych w kwartalniku “Journal of Agribusiness and Rural Development”

  1. Każdy artykuł ocenia redaktor naczelny (redaktor tematyczny). Jeśli spełnia on wymogi merytoryczne oraz odpowiada profilowi czasopisma, jest kierowany do recenzji.
  2. Do oceny każdego artykułu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Rady Naukowej czasopisma i Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa oraz spoza jednostki, z której wywodzi się autor artykułu.
  3. W przypadku tekstów w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż kraj pochodzenia autora pracy.
  4. W czasopiśmie stosowany jest model recenzji, w którym zarówno autorzy, jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
  5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym stwierdzeniem o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu.

Stosowane są następujące oceny i procedury:

  • A: praca bardzo dobra – przyjąć.

Praca przyjmowana jest do druku bez odsyłania jej do autora. Autor otrzymuje informację o pozytywnej recenzji.

  • B: praca dobra – przyjąć po uwzględnieniu uwag recenzenta.

Praca przesyłana jest autorowi w celu dokonania zmian sugerowanych przez recenzenta, a następnie poprawiony artykuł wraz z odpowiedziami na uwagi zawarte w recenzji musi zostać ponownie przesłany przez autora do redakcji. Redaktor naczelny podejmuje decyzję o akceptacji pracy do druku.

  • C: do przyjęcia po gruntownej przeróbce.

Praca przesyłana jest autorowi w celu dokonania gruntownych zmian sugerowanych przez recenzenta, a następnie poprawiony artykuł wraz z odpowiedziami na uwagi zawarte w recenzji musi zostać ponownie przesłany przez autora do redakcji. Praca raz jeszcze trafia wówczas do recenzji, a autor może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dodatkowej recenzji poprawionej wersji pracy.

  • D: słaba – nie powinna być publikowana w JARD.

Praca nie jest zakwalifikowana do publikacji i nie może być ponownie przedłożona do publikacji w JARD.

 

Lista recenzentów współpracujących z redakcją jest zamieszczana każdego roku w ostatnim, czwartym numerze kwartalnika oraz na stronie internetowej po skierowaniu do druku wszystkich czterech numerów czasopisma.

Do pobrania: formularz recenzji

Procedurę recenzowania artykułów naukowych w kwartalniku „Journal of Agribusiness and Rural Development” opracowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.