Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Kwartalnik „Journal of Agribusiness and Rural Development”, https://doaj.org/toc/1899-5772, publikuje wyniki badań poświęconych problematyce ekonomicznej i społecznej w sektorze rolno-żywnościowym i na obszarach wiejskich. Czasopismo jest kontynuacją „Roczników Akademii Rolniczej w Poznaniu” – Seria „Ekonomia”.

Artykuły publikowane są w języku angielskim.

Czasopismo działa na zasadzie licencji „open-access” i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji poprzez swoją stronę internetową. Wszystkie artykuły są udostępnianie na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne).

Aktualnie czasopismo jest indeksowane w bazach: 

Agro-Librex, BazEkon, AgEcon Search, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), DOAJ Directory of Open Access Journals, Google Scholar, Index Copernicus.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia 9 grudnia 2016 roku, za artykuły publikowane w „Journal of Agribusiness and Rural Development” autor otrzymuje 13 punktów.

Redakcja kwartalnika prowadzi politykę przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guest autorship.

Klauzula informacyjna Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dotycząca zbierania danych osobowych autorów i recenzentów