Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Electronic Journal of Polish Agriculture

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

W przygotowaniu:

Spis treści:

Zeszyt ()
Katarzyna Pawlewicz
THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL CAPITAL AND SOCIO-ECONMIC DEVELOPMENT EXEMPLIFIED BY RURAL COMMUNITIES IN THE WARMIA AND MAZURY PROVINCE
RELACJE POMIĘDZY KAPITAŁEM SPOŁECZNYM A ROZWOJEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM NA PRZYKŁADZIE GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Zeszyt ()
Wojciech Sroka, Wiesław Musiał
POSSIBILITIES OF ACQUIRING AND ENERGETIC USE OF BIOMASS IN COMMUNES IN MAŁOPOLSKA VOIVODESHIP ? NATURAL AND ECONOMIC ASPECTS
MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA I ENERGETYCZNEGO WYKORZYSTANIA BIOMASY W GMINACH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO ? ASPEKTY PRZYRODNICZE I EKONOMICZNE
Zeszyt ()
Karolina Pawlak, Małgorzata Kołodziejczak, Yumei Xie
Foreign trade in agri-food products between the EU and China ? an analysis of bilateral turnover
Handel zagraniczny produktami rolno-żywnościowymi UE i Chin ? analiza relacji bilateralnych
Zeszyt ()
Izabela Lipińska
INSTITUTIONAL RISK IN AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE FACE OF NEGOTIATING THE TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP (TTIP)
RYZYKO INSTYTUCJONALNE W PRODUKCJI ROLNEJ W ASPEKCIE NEGOCJACJI TRANSATLANTYCKIEGO PARTNERSTWA W DZIEDZINIE HANDLU I INWESTYCJI (TTIP)
Zeszyt ()
Zbigniew Gołaś
DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING IN POLAND
ROZWÓJ ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE

Znaleziono 5 rekordów