Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Electronic Journal of Polish Agriculture

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Kwartalnik Journal of Agribusiness and Rural Development jest czasopismem naukowym publikującym wyniki badań poświęconych problematyce ekonomicznej i społecznej w sektorze rolno-żywnościowym i obszarach wiejskich. Tematyka podejmowana na łamach czasopisma dotyczy między innymi takich zagadnień, jak:

 • Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich w Polsce,
 • Wpływ instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich,
 • Sytuacja sektora rolno-spożywczego w krajach członkowskich Unii Europejskiej,
 • Handel międzynarodowy produktami rolno-spożywczymi,
 • Konkurencyjność sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej na rynku regionalnym i międzynarodowym,
 • Polityka regionalna na obszarach wiejskich,
 • Polityka społeczna wobec obszarów wiejskich,
 • Wiejski rynek pracy,
 • Ekonomika ochrony środowiska,
 • Gospodarka finansami w przedsiębiorstwach agrobiznesu,
 • Analiza finansowa rolnictwa i przedsiębiorstw agrobiznesu,
 • Rynkowe instrumenty stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem rynkowym w rolnictwie,
 • Konsumpcja artykułów rolno-spożywczych,
 • Zarządzanie strategiczne,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Zarządzanie jednostkami samorządu terytorialnego,
 • Logistyka w przedsiębiorstwach rolniczych,
 • Prawo rolne i administracja rolnictwa w ramach członkostwa w Unii Europejskiej,
 • Rynek nieruchomości rolnych,
 • Ekonomika i organizacja przemysłu drzewnego.