Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Kwartalnik Journal of Agribusiness and Rural Development jest czasopismem naukowym publikującym wyniki badań poświęconych problematyce ekonomicznej i społecznej w sektorze rolno-żywnościowym i obszarach wiejskich. Tematyka podejmowana na łamach czasopisma dotyczy między innymi takich zagadnień, jak:

·      analizy popytu i podaży,

·      analizy cen oraz handlu,

·      marketing,

·      finanse,

·      rozwój obszarów wiejskich,

·      polityka publiczna oraz regionalna,

·      zarządzanie zasobami środowiska.