Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Electronic Journal of Polish Agriculture

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Przeciwdziałanie przypadkom ghostwriting oraz guest autorship

Redakcja kwartalnika „Journal of Agribusiness and Rural Development” prowadzi politykę przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guest autorship.

Ghostwriting występuje wtedy, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, a nie ujawniono udziału danej osoby jako jednego z autorów ani nie wskazano jej roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Guest authorship (honorary authorship) polega na tym, że udział danej osoby jest znikomy lub w ogóle nie miał on miejsca, a mimo to wskazano ją jako autora lub współautora publikacji.

Redakcja zastrzega sobie prawo do ujawniania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, tj. nieprzestrzegania działań wykluczających występowanie opisanych wyżej zjawisk.

Redakcja wymaga od autorów publikacji ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, czyli informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji), a główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł.

Procedura przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guest authorship w kwartalniku „Journal of Agribusiness and Rural Development” została opracowana na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.