Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zasady etyki JOURNAL OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT są zgodne z zaleceniami COPE - the Committee on Publication Ethics (http://publicationethics.org/).

 

COPE ma na celu zdefiniowanie najlepszych praktyk w zakresie etyki publikacji naukowych oraz pomoc redakcjom, członkom redakcji, właścicielom czasopism i wydawcom w ich osiągnięciu.

 

Poniżej przedstawiono tylko kilka wskazówek dotyczących zasad etyki JOURNAL OF AGRIBUSINESS AND RURAL DEVELOPMENT. Aby uzyskać bardziej szczegółowe wymagania należy zobaczyć oryginalne dokumenty COPE.

 

Obowiązki redaktora:

 

Redaktorzy są odpowiedzialni za wszystkie materiały publikowane w swoich czasopismach. Powinni dążyć do zaspokojenia potrzeb czytelników i autorów, zapewnić wysoką jakość publikowanych materiałów, chronić poufność wszelkich informacji i być gotowym do publikowania poprawek, wyjaśnień, reakcji i przeprosin, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

 

Obowiązki autorów:

 

Autorzy muszą potwierdzić, że cała praca w przesłanym manuskrypcie jest oryginalna, a także wskazać i powołać się na treść odtwarzaną z innych źródeł.

 

Powinni uzyskać pozwolenie na powielanie wszelkich treści z innych źródeł oraz zgłaszać wszelkie potencjalne konflikty interesów.

 

Autorstwo artykułu powinno ograniczać się do osób, które wniosły znaczący wkład
w koncepcję, projekt, wykonanie lub interpretację prezentowanej pracy.

Zobacz -> https://publicationethics.org/files/2003pdf12_0.pdf

 

Obowiązki recenzentów:

 

Recenzenci muszą być obiektywni i konstruktywni w swoich recenzjach i udzielać wskazówek, które pomogą autorom ulepszyć ich prace, zachować poufność wszystkich manuskryptów i szczegółów recenzji oraz ostrzec redaktora o wszelkich opublikowanych treściach, które są zasadniczo podobne do tych, które podlegają recenzji.

 

Zobacz -> https://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines_0.pdf

 

Konflikt interesów:

 

Konflikt interesów to sytuacja, w której finansowe lub inne osobiste względy autorów lub recenzentów mogą potencjalnie zagrozić lub wpłynąć na profesjonalizm i obiektywizm. Autorzy i recenzenci powinni zadeklarować wszystkie konflikty interesów istotne dla zgłaszanych prac (tj. Relacje, zarówno finansowe, jak i osobiste, które mogą przeszkadzać w interpretacji pracy), aby uniknąć przypadków stronniczości.

Klauzula informacyjna Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dotycząca zbierania danych osobowych autorów i recenzentów

 

Informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor UPP prof. dr hab. Jan Pikul z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Tomasz Napierała, e-mail: tomasz.napierala@up.poznan.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu redakcji/recenzji maszynopisu pracy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgłoszenie pracy do druku/recenzji,
 5. podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez redaktora naczelnego czasopisma i archiwizowane na dwóch nośnikach pamięci, z których jeden będzie przechowywany w siedzibie Wydawcy (Wydawnictwo UPP). Dane będą przechowywane w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich.