Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

 1. Wskazówki dla autorów
 2. Wymogi ogólne i techniczne przygotowanie prac
 3. Układ artykułu
 4. Literatura
 5. Przesyłanie artykułów
 6. Procedura recenzowania

 

1.     Wskazówki dla autorów

Na łamach „Journal of Agribusiness and Rural Development” zamieszczane są oryginalne prace naukowe w języku angielskim.

Redakcja kwartalnika „Journal of Agribusiness and Rural Development” prowadzi politykę przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guest autorship.

 

2.     Wymogi ogólne i techniczne przygotowanie prac

 • Objętość artykułu, łącznie z rysunkami i tabelami, nie powinna przekraczać 12 stron maszynopisu w formacie A-4.
 • Tekst należy pisać czcionką typu Times New Roman 12 pkt. z interlinią – 1,5. Dopuszcza się stosowanie wyróżnień, np. kursywy i pogrubienia tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.
 • Rysunki, fotografie, schematy (w odcieniach szarości) i tabele należy numerować kolejno. Wielkość rysunku nie może przekraczać formatu B5 (12,5 × 19,5 cm). Opisy na rysunkach i podpisy do nich (tytuł i źródło) trzeba przygotować w dwóch językach: polskim i angielskim. Rysunki i tabele można umieszczać blisko ich powołania w tekście podstawowym.

 

3.     Układ artykułu

 • Tytuł artykułu 
 • Imię i nazwisko autora (autorów)
 • Nazwa jednostki naukowej (afiliacja)
 • Abstrakt (do 200 wyrazów) – stosowany jest abstrakt strukturyzowany. Znajdują się w nim odniesienia do wszystkich części artykułu, tj. kolejno do wstępu, zastosowanych w artykule materiałów i metod badawczych oraz najważniejszych wyników badań i wniosków. 
 • Słowa kluczowe (maksymalnie 6)
 • Tekst główny – Wstęp, Materiały i metody, Wyniki, Dyskusja, Konkluzje, Odwołania do literatury, tabele i wykresy

Wszystkie wątpliwości dotyczące formatowania powinny być rozwiązywane zgodnie
z
systemem APA (APA system and the scientific style and format. The CBE manual for authors, editors, and publishers) [1994, Cambridge Univ. Press].

Dla każdego artykuł w języku angielskim należy dostarczyć również wersję napisaną po polsku.

 

4.     Literatura

Powołując się w tekście artykułu na publikacje innych autorów, należy podawać w nawiasie nazwisko i rok w układzie chronologicznym (Kowalski 2005, Nowak 2007) lub … zdaniem Kowalskiego (2005).

Wykaz literatury należy zestawić w porządku alfabetycznym stosując standardy APA (http://www.apastyle.org)

UWAGA Kiedy to możliwe, proszę o dodanie numeru DOI na końcu odwołania. Więcej na temat DOI: https://www.doi.org/

Książka

Aleksejeva, L. (2014). Latvijas augstakas izglitibas sistemas efektivitates izpete [Efficiency of the Higher Education System of Latvia]. GlobeEdit, [in Latvian].

Finney, J. (1970). Time and again. New York, NY: Simon and Schuster.

Publikacja zwarta

Franks, A. (Ed.). (2005). Margaret Sanger's eugenic legacy: The control of female fertility. Jefferson, NC: McFarland & Company.

Rozdział w pracy zbiorowej

Lawrence, J. A., Dodds, A. E. (2003). Goal-directed activities and life-span development. In J. Valsiner, K. Connolly (Eds.), Handbook of developmental psychology (pp. 517–533). London, England: Sage Publications.

Artykuł w czasopiśmie

Nevin, A. (1990). The changing of teacher education special education. TESE, 13(3-4), 147-148.

Pizło, A., Jankowska, D. (2001). Trwałość barwnika dzikiego bzu czarnego w wódkach [Stability of wild elderberry pigment in vodkas]. Przem. Ferm. Owoc.-Warzyw., 45(1), 16–18 [in Polish].

Materiał ze strony internetowej

Freakonomics (2010). E-ZPass is a life-saver (literally) [Blog post]. Retrieved October 29, 2010, from: http://freakonomics.blogs.nytimes.com/2010/10/29/e-zpass-is-a-life-saver-literally/

Gdy autor nie jest znany:

All 33 Chile miners freed in flawless rescue (2010). Retrieved October 29, 2010, from: http://www.nbcnews.com/id/39625809/ns/world_news-americas/

Akt prawny

Private Education Act, Rev. ed. Cap 247A (2011).

Uwaga. Wszystkie tytuły muszą być oryginalne (np. polski, łotewski) i przetłumaczone na język angielski.
Numer DOI (cyfrowy identyfikator obiektu) jest wymagany dla wszystkich referencji (jeśli istnieje).

Wzór zawierający wskazówki dla autorów -> tutaj.

 

5.     Przesyłanie artykułów

Artykuły wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym, a następnie zeskanowanym oświadczeniem prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres sekretarza redakcji editor@jard.edu.pl

(Oświadczenie autora i zobowiązanie do uiszczenia opłaty, Oświadczenie autorów o wkładzie pracy, Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych)

 

6.     Procedura recenzowania

 • Każdy artykuł ocenia redaktor naczelny (redaktor tematyczny). Jeśli artykuł spełnia wymogi merytoryczne oraz odpowiada profilowi czasopisma, jest kierowany do recenzji.
 • Do oceny każdego artykułu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Rady Naukowej czasopisma i Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa oraz spoza jednostki, z której wywodzi się autor artykułu.
 • W czasopiśmie stosowany jest model recenzji, w którym zarówno autorzy, jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces). Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym stwierdzeniem o  dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu.

Stosowane są następujące oceny i procedury:

A: praca bardzo dobra – przyjąć.

Praca przyjmowana jest do druku bez odsyłania jej do autora. Autor otrzymuje informację o pozytywnej recenzji.

B: praca dobra – przyjąć po uwzględnieniu uwag recenzenta.

Praca przesyłana jest autorowi w celu dokonania zmian sugerowanych przez recenzenta, a następnie poprawiony artykuł wraz z odpowiedziami na uwagi zawarte w recenzji musi zostać ponownie przesłany przez autora do redakcji. Redaktor naczelny podejmuje decyzję o akceptacji pracy do druku.

C: do przyjęcia po gruntownej przeróbce.

Praca przesyłana jest autorowi w celu dokonania gruntownych zmian sugerowanych przez recenzenta, a następnie poprawiony artykuł wraz z odpowiedziami na uwagi zawarte w recenzji musi zostać ponownie przesłany przez autora do redakcji. Praca raz jeszcze trafia wówczas do recenzji, a autor może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dodatkowej recenzji poprawionej wersji pracy.

D: słaba – nie powinna być publikowana w JARD.

Praca nie jest zakwalifikowana do publikacji i nie może być ponownie przedłożona do publikacji w JARD.

Lista recenzentów współpracujących z redakcją jest zamieszczana każdego roku w ostatnim, czwartym numerze kwartalnika oraz na stronie internetowej po skierowaniu do druku wszystkich czterech numerów czasopisma.

Do pobrania: formularz recenzji

Procedurę recenzowania artykułów naukowych w kwartalniku „Journal of Agribusiness and Rural Development” opracowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.