Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Electronic Journal of Polish Agriculture

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Na łamach „Journal of Agribusiness and Rural Development” zamieszczane są oryginalne prace naukowe w języku polskim i angielskim.

Uwaga! Redakcja kwartalnika „Journal of Agribusiness and Rural Development” prowadzi politykę przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guest autorship.

Wymogi ogólne i techniczne przygotowanie prac:

 1. Objętość artykułu, łącznie z rysunkami i tabelami, nie powinna przekraczać 12 stron maszynopisu w formacie A-4.
 2. Tekst należy pisać czcionką typu Times New Roman 12 pkt. z interlinią – 1,5. Dopuszcza się stosowanie wyróżnień, np. kursywy i pogrubienia tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.
 3. Rysunki, fotografie, schematy (w odcieniach szarości) i tabele należy numerować kolejno. Wielkość rysunku nie może przekraczać formatu B5 (12,5 × 19,5 cm). Opisy na rysunkach i podpisy do nich (tytuł i źródło) trzeba przygotować w dwóch językach: polskim i angielskim. Rysunki i tabele można umieszczać blisko ich powołania w tekście podstawowym.

Układ artykułu:

 • Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim
 • Imię i nazwisko autora (autorów)
 • Nazwa jednostki naukowej (afiliacja)
 • Adres do korespondencji – według wzoru: stopień naukowy, imię i nazwisko, nazwa jednostki naukowej (katedra, wydział, uczelnia), adres uczelni, e-mail autora
 • Abstrakt w języku polskim i angielskim (do 200 wyrazów) – stosowany jest abstrakt strukturyzowany. Znajdują się w nim odniesienia do wszystkich  części artykułu, tj. kolejno do wstępu, zastosowanych w artykule materiałów i metod badawczych oraz najważniejszych wyników badań i wniosków. zobacz przykład
 • Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (maksymalnie 6)
 • Tekst główny – jeśli w tekście występują tabele lub ryciny, to umieszczone na nich opisy oraz podpisy do nich (tytuł i źródło) powinny być przygotowane w języku angielskim i polskim – na jednym obiekcie.
 • Literatura

Dla każdego artykuł napisanego w języku angielskim należy dostarczyć również wersję po polsku.

Literatura:

Powołując się w tekście artykułu na publikacje innych autorów, należy podawać w nawiasie nazwisko i rok w układzie chronologicznym (Kowalski 2005, Nowak 2007) lub … zdaniem Kowalskiego (2005).

Wykaz literatury należy zestawić w porządku alfabetycznym stosując standardy APA (http://www.apastyle.org)

Publikacja zwarta

Bartkowiak, N., Poczta, W. (2012). Czynniki rozwoju obszarów wiejskich w Wielkopolsce. Poznań: Wyd. UP.

Preferowane jest  podanie zakresu stron: Bartkowiak, N., Poczta, W. (2012). Czynniki rozwoju obszarów wiejskich w Wielkopolsce (s. 15-30). Poznań: Wyd. UP.

Praca zbiorowa pod redakcją

Domańska-Baer, A., Suchoń, A. (red.). (2014). Ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia prawne. Poznań: Wyd. UP.

Preferowane jest  podanie zakresu stron: Domańska-Baer, A., Suchoń, A. (red.). (2014). Ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia prawne (s. 15-30). Poznań: Wyd. UP.

Rozdział w pracy zbiorowej

Nazwisko, I. (2014). Tytuł. W: A. Domańska-Baer, A. Suchoń (red.), Ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia prawne. Poznań: Wyd. UP.

Preferowane jest  podanie zakresu stron: Nazwisko, I. (2014). Tytuł. W: A. Domańska-Baer, A. Suchoń (red.), Ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia prawne (s. 15-30). Poznań: Wyd. UP.

Artykuł w czasopiśmie

Suchoń, A. (2014). Perpetual usufruct of agricultural lands – selected legal and financial issues. J. Agribus. Rural Dev., 4(34), 159-171.

Materiał ze strony internetowej

gdy nie ma autora: Biotechnologia (2011). Pobrane 20 maja 2015 z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Biotechnologia

gdy znamy autora: Nazwisko, I. (2015). Tytuł materiału. Pobrane 20 maja 2015 z: www.stronainternetowa.pl

Akt prawny

Ustawa z dnia 29 maja 2015 r. o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw (2011). Dz.U. poz. 671.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/99 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1999). Dz. Urz. WE L 160 z 26.6.1999, s. 103-112.

Uwaga! Jeśli autorzy wskazują źródła finansowania wyników badań publikowanych w kwartalniku, Redakcja zamieszcza takie informacje.

 

Przesyłanie artykułów:

Artykuły prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres sekretarza redakcji editor@jard.edu.pl

Koszt opublikowania artykułu zgodnego z wymogami ogólnymi i technicznymi wynosi 400 zł netto (+23% VAT).

Za przekroczenie ustalonego limitu stron autor jest zobligowany wnieść dodatkowe opłaty:

- za pierwszą stronę ponad limit – 50 zł netto,

- za każdą kolejną stronę – 100 zł netto. 

 

Razem z artykułem należy przesłać na ten adres wypełnione i własnoręcznie podpisane, a następnie zeskanowane poniższe oświadczenie i zobowiązanie do uiszczenia opłaty.

 

Oświadczenie autora i zobowiązanie do uiszczenia opłaty

Oświadczenie autorów o wkładzie pracy